Lilon AB erbjuder konsulttjänster inom samhällsplanering (t ex detaljplanering, projektledning, bullerutredning, solstudier & skuggstudier, bullerberäkning, trädinventeringar, naturinventeringar, konsultering inom plan- och byggfrågor mm) samt samhällsforskning och social utveckling (t ex handelsutredningar, sociala utredningar och trendanalyser mm).

Vi har bland annat erfarenhet av kommunalt arbete och har jobbat mycket med att ta fram en pedagogik i våra rapporter som ska vara lättförståelig för såväl tjänstemän på kommunen, som för politiker och kommunmedlemmar mm.

I våra tjänster ingår sammanställning av rapporter såsom bullerrapport, solljusrapport och undersökningstjänster såsom enkätundersökningar, intervjuundersökningar och observationer, samt sammanställning och utvärdering av data.

Även utbildning inom detaljplanering, plan- och byggfrågor, forskningsmetod och datainsamling erbjuds för privatpersoner, företag och organisationer som har som mål att själv sköta så mycket som möjligt av processerna själv.

Vi erbjuder även hjälp med transkribering av inspelade intervjuer, utskick och insamling av enkäter.

Är du intresserad av någon av våra tjänster är du välkommen att kontakta oss på ulf.liljankoski@lilon.se, för pris och information.  En enklare prislista finns att tillgå här: Prislista.

Detaljplanering

Inom detaljplanering kan vi erbjuda tjänster, alltifrån projektledning till planarkitekttjänster. 
Alltmer av den kommunala detaljplaneringen utförs i byggaktörens regi - ofta kallat "byggherredriven detaljplan" eller "exploatörsdriven detaljplan".
Med flera års erfarenhet av detaljplanering kan vi erbjuda byggaktörer/exploatör hjälp med alltifrån att projektleda detaljplanearbetet, agera kontakt mellan exploatör och kommun, kravställning gentemot kommun, ta fram planhandlingar och plankarta i korrekt XML-standard, rådgöra i planfrågor med mera

Bullerutredning/Bullerberäkning från vägtrafik

När det ska byggas nya bostäder behövs ofta en bullerutredning som beräknar nuvarande och framtida buller från vägtrafik. Utifrån detta påverkas möjligheterna till bostädernas placering och utformning.
I våra utredningar redovisas både beräkningarna, samt föreslås utformning och placering av bostäderna.
Vi har erfarenhet av kommunalt arbete med detaljplan och har jobbat mycket med att ta fram en pedagogik i våra rapporter som ska vara lättförståelig för såväl tjänstemän på kommunen som för politiker och kommunmedlemmar mm.
Utformningen och omfattningen av rapporterna utformas även i dialog med beställaren.

Solstudier/Skuggstudier

När det ska byggas nya bostäder behövs många gånger solljus- och  skuggförhållandena studeras  för att hitta lämpligast placering och utformning av t ex bostäderna.
Utformningen och omfattningen av rapporterna utformas i dialog med beställaren.
Ett exempel kan ni läsa om här:
Solstudier och skuggstudier i SketchUp

Enkla och avancerade utvärderingar

Vi utför såväl enklare utvärderingar som avancerade utvärderingar.
En enkel utvärdering kan handla om att samla in och sammanställa kundnöjdhet i ett bostadsområde, i en butik, webbutik, organisation eller restaurang mm.
En avancerad utredning kan handla om att att gör djupanalyser om hur olika samhällsfenomen påverkar samhällsutvecklingen, och utifrån detta göra framtidsprognoser och trendanalyser.

Mönsteranalys & Trend-
analys

Vi hjälper dig med utvärdering av insamlad data och information för att skapa en mönsteranalys och trendanalys.

Med snart 10 års erfarenhet från handel och analys av kunddata har vi en bred kunskap gällande analys och förståelse för att hitta och förstå mönster och trender i kundbeteende.

En mönsteranalys handlar framförallt om att hitta mönster i insamlad data. T ex har ni gjort en kundundersökning där kunderna svarat på en öppen fråga gällande hur de upplevde ett visst evenemang. För att få en insikt i vilka aspekter som var viktiga hos kunderna analyserar vi det insamlade materialet för att som om det finns ett mönster som återkommer i de olika svaren som samlats in.

En trendanalys handlar framförallt om uppföljning av en viss marknad, eller ett visst ämnesområde, för att förstå de senaste trenderna, vad som diskuteras för tillfället, vad det är som utmärker sig för tillfället, och åt vilket håll utvecklingen kan tänkas vara på väg.

Sambandsanalys

Vi jobbar med statistisk analys. Både data som insamlas på plats används, men även data från myndigheter och källor används beroende på vad man vill undersöka.De program vi arbetar med är statistikprogrammet PSPP (och i viss mån SPSS) samt kartprogrammet QGIS (och i viss mån ArcGIS).

PSPP används framförallt till den statistiska analysen och QGIS används framförallt till att framställa kartor som visualiserar data och statistik.

Sammanhangsanalys

Vi jobbar med sammanhangsanalys. Med sammanhangsanalys menar vi att man fördjupar sig ett särskilt fenomen för att antingen förstå det bättre, eller för att få grundläggande kunskap för ytterligare analys. Sådan kunskap når man bäst genom att vara delaktig i fenomenet eller genom att intervjua och observera de som är delaktiga i ett visst sammanhang.

ROSA-metoden/RSA-metoden

Vi arbetar även med risk- och sårbarhetsanalyser. Tillsammans med er gör vi utvärderingsprojekt kring era arbetsrutiner. T ex har har kommuner ofta ett intresse av att veta hur deras kommunikation med medborgarna fungerar, och var flaskhalsarna som kan skapa problem finns, i såväl fredstid som i orostider.

SWOT-analys

En SWOT-analys går ut på att analysera Styrkor (Strength), Svagheter ( Weaknesess), Möjligheter (Opportunities) och Hot (Threats). Denna typ av analys passar bland annat utmärkt för att analysera en plats möjligheter att få ökad attraktivitet och locka turister.

Hjälp med transkribering

Behöver du hjälp med transkribering, erbjuder vi vår enkla transkriberingstjänst. I samråd med dig tar diskuterar vi utformningen av transkriberingen.

Hjälp med enkätutskick

Behöver du hjälp med enkätutskick och insamling erbjuder vi vår enkla enkättjänst. Vi kan sköta både utskrift, utskicket och insamling av enkäter.
Är du t ex student som vill skicka ut enkäter och sedan samla in dem genom att din respondenter skickar in enkäter med svarspost, kan detta utföras med hjälp av denna tjänst.

Kontakt

Telefon:
0739-941 961 (Ulf Liljankoski)
E-post: ulf.liljankoski@lilon.se

Adress:
Lilon AB 
Upplandsgatan 34
265 31 ÅSTORP

Organisationsnummer: 556871-7721
Godkänd för F-skatt.